Click for Gospel Way home page

Bekering van zonde deel 3

1 Voorwaarden om vergeving te krijgen (les B)


We hebben geleerd dat geloof en berouw nodig zijn om gered te worden, maar op zichzelf zijn ze niet genoeg. Om hun doel te vervullen of te verwezenlijken, moeten zij tot gehoorzaamheid leiden. In deze studie zullen we 2 specifieke geboden bekijken die moeten gehoorzaamd worden zodat de zondaar zich kan bekeren

(Opmerking: je kan op de nederlandstalige artikelen geen puntenbeoordeling krijgen. Maar als je deze lessen toch wil studeren en er een puntenbeoordeling op krijgen in het Engels, surf dan naar onze online bijbelstudies op https://biblestudylessons.com. De lessen kunnen daar bestudeerd en beoordeeld worden in het Engels. Bedankt.)


5. Het belijden van Christus


Een gebod dat zeker moet gehoorzaamd worden door een zondaar is het gebod dat Jezus moet worden beleden.

A Voorbeelden van belijden

Lees de volgende teksten en let op wat mensen zouden moeten belijden over Jezus.

Lees Johannes 1:50

1,2* Wie was Jezus volgens Natanael's belijdenis? Antwoord:Hij zei dat Jezus de _______________ en de _______________ is.

Lees Johannes 4:42

3,4* Wat vertelden de Samaritanen over Jezus? Antwoord: Dat Deze waarlijk de ____________ der __________is.

Lees Johannes 9:35-38

5* Welke belijdenis werd gedaan door de man die door Jezus was van zijn blindheid? Antwoord: Toen Jezus hem meedeelde dat hij de Zoon van God was, antwoordde de man, "Here , ik __________.

Opmerking: de belijdenis kan bestaan uit het eenvoudig geven van een bevestigend antwoord op een vraag over ons geloof in Jezus .

Lees Johannes 11:27 ; Matt�us 16:15-17

6,7* Wie was Jezus volgens Martha en Peter? Antwoord: Ze zeiden dat Hij de __________ is, de Zoon van _________.

Men behoort te belijden wat men over Jezus gelooft (Johannes 9:38; 11:27) en men moet geloven dat Hij is die de Bijbel zegt te zijn. Hij is de Christus (De Messias waarover geprofeteerd werd in het Oude Testament die de Koning isde van Gods volk), Redder van de wereld, de Zoon van God.(God in het vlees, alle godheid bezittende). Hij is de Heer die wij moeten gehoorzamen (Romeinen 10:9,10).

Merk op dat wij de betekenis van deze termen over Jezus bestudeerden toen wij geloof bespraken.

B Het belang van belijden.

Lees Romeinen 10:9,10

8* Waarom is belijdenis nodig? Antwoord: met de mond belijdt men tot _________________.

Lees 1 Timot�us 6:12,13

9* Wat deed Timot�us toen hij geroepen werd tot het eeuwige leven? Antwoord: Hij had de goede ______________ afgelegd voor vele getuigen.

Merk op dat we worden geroepen tot het eeuwig leven door het evangelie (2 Tessalonicenzen 2:14). Dus toen hij het reddende evangelie hoorde (en het geloofde) , belijdde Timot�us de goede belijdenis over wie Jezus is, net zoals Jezus zelf eenzelfde belijdenis vóór Pilatus had gedaan (Matt�us 27:11; Marcus15:2; Lukas 23:2,3; Johannes 18:36,37).

Lees Handelingen 8:36-38 (In sommige vertalingen moet je in een voetnoot kijken voor vs 37)

10* Waarom was het nodig dat de kamerling moest vertellen tegen Philippus wat hij geloofde over Jezus? Antwoord: Omdat de kamerling ___________ wilde worden , maar voordat de doop kon plaats vinden moest Philippus weten of de man gelovig was.

Eveneens is de doop vandaag de dag zonder betekenis tenzij de persoon in Jezus gelooft. Degene die wordt gedoopt moet de aanwezige mensen vertellen dat hij geloof heeft.

Lees Matt�us 10:32-33

11* Wat zijn de gevolgen van het belijden (of niet belijden) van Jezus? Antwoord: Als we Hem belijden voor mensen zal Hij ons ook __________voor Zijn Vader, die in de hemelen is. Maar als we Hem verloochen zal Hij ons verloochenen.

Lees 1 Johannes 4:15

12* Waarom is het zo belangrijk om te belijden dat Jezus de zoon is van God? Antwoord: Al wie belijdt dat Jezus de zoon van God is, God ________ in hem en hij in God.

Lees Johannes 12:42,43

13* Welk probleem hadden deze mensen? Antwoord: Ondanks ze wisten wie Jezus was , kwamen ze er________ voor uit.

Duidelijk, deze mensen waren geen ware discipelen. Dit toont aan dat zij die Christus niet belijden Zijn discipelen niet kunnen zijn.

Merk op dat veel van de bovengenoemde voorbeelden naar mensen verwijzen die Christus beleden op het moment zij Zijn discipelen werden. De belijdenis, net zoals geloof, zou tijdens het leven van een Christen moeten verdergaan. Maar net zoals geloof, moet men aan deze voorwaarde voldoen om een ware discipel van Christus (een christen) te worden . Deze belijdenis wordt de "goede belijdenis" genoemd en is noodzakelijk opdat men gered zou kunnen worden.

Tot slot, merk op dat de belijdenis een fysieke, uitgaande handeling vereist. Als een persoon de noodzaak ontkent om geboden te gehoorzamen om te worden gered, ontkent hij (misschien onwetende) dat de belijdenis noodzakelijk is om gered te worden, aangezien het een uit te voeren gebod is. Maar als iemand erkent dat de belijdenis noodzakelijk is, dan moet hij het ermee eens zijn dat de uitgaande gehoorzaamheid essentieel is om gered te worden.


6. Doop


Bekeringen in het evangelie gaan altijd gepaard met de waterdoop. Dit maakt deel uit van de gehoorzaamheid God heeft bevolen. Denk eens na over wat de bijbel leert over de doop.

A Voorwaarden die worden voorafgegaan bij de doop.

Wij hebben verschillende voorwaarden bestudeerd die noodzakelijk zijn om gered te worden. Merk op welke voorwaarden er moeten worden voldaan voordat iemand behoorlijk kan worden gedoopt.

Lees Marcus 16:15,16

14,15* Wat zou moeten gebeuren alvorens een persoon wordt gedoopt? Antwoord: Het ____________ moet verkondigd worden aan hem en hij moet het _____________.

Lees Galaten 3:26,27

16* Wat was noodzakelijk voor deze mensen om kinderen van God te worden? Antwoord: Zij waren zonen van God door het___________ in Christus Jezus,omdat zij in Christus waren gedoopt.

Opmerking: Het geloof kwam alvorens zij werden gedoopt.

Lees Handelingen 8:5,12

17* Wat gebeurde alvorens deze mensen werden gedoopt? Antwoord: Het evangelie van het Koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus werden _______________ en zij schonken er geloof aan.

In al deze passages, leerden de mensen het evangelie en geloofden het vóór de doop.

Lees Handelingen 2:41

18* Wie werd er hier gedoopt? Antwoord: Zij ,die het Woord_______________ , lieten zich dopen.

Lees Handelingen 2:38

19* Wat werden zij bevolen om vóór de doop te doen? Antwoord: Ze werden bevolen zich te ____________ en zich te laten dopen tot vergeving van zonde.

Herinner ook dat onze studie van belijdenis aantoonde dat men moet belijden om te worden bekeerd. In Handelingen 8:35-38 belijdde de kamerling Christus vooraleer hij werd gedoopt.

Zo onderwijst de Bijbel dat alle voorwaarden tot redding die wij hebben bestudeerd in het leven van een persoon moeten voorkomen alvorens hij kan worden gedoopt. Hij moet het evangelie horen, in Jezus geloven, berouw hebben en Christus belijden.

Aangezien dit noodzakelijke vereisten zijn, zou het juist zijn om iemand te dopen wie niet aan deze voorwaarden heeft voldaan? Aangezien babies niet kunnen voldoen aan om het even welk van deze voorwaarden , zou het dan juist zijn om hen te dopen? Herinner dat wij reeds leerden dat babies geen schuld van Adam erven, daarom hoeven babies niet te worden gedoopt. Wij zullen later meer over de doop bij zuigelingen bestuderen.

B Handelingen bij de doop

Wanneer God openbaart wat Hij wil dat wij in Zijn dienst doen, hebben wij geen recht om Zijn instructies te veranderen maar moeten ze precies uitvoeren zoals Hij zegt. (Matt�us 15:9,13; Galaten 1:8,9; 2 Johannes 9-11; Kolossenzen 3:17; Jeremia 10:23; Spreuken 14:12; 3:5,6). Wat heeft Hij als juiste handeling voor waterdoop geopenbaard? Is het "besprenkelen", "begieten", of "onderdompeling"? Kijk eens naar deze passages:

Lees Johannes 3:23

20* Welke reden wordt gegeven om te verklaren waarom Johannes die plaats koos waar hij doopte? Antwoord: Hij koos de plaats omdat er daar veel _________ was.

Wat vereist veel water: sprenkelen, gieten of onderdompelen?

Lees Marcus 1:9,10

21* Hoe wordt Jezus' doop beschreven? Antwoord: Hij werd gedoopt in de ___________ en stond op uit het water.

Lees Handelingen 8:36-39

22,23* Hoe wordt de doop van de kamerling beschreven? Antwoord: Zij kwamen bij water en beiden daalden af ____ het water. Philippus doopte hem en toen kwamen ze _____ het water.

Wanneer denominaties sprenkelen of gieten om te dopen , daalt de persoon die gedoopt wordt dan in het water af is hij dan IN het water en staat hij dan terug op UIT het water?

Lees Kolossenzen 2:12 ; Romeinen 6:3,4

24,25*Wat worden wij hier verteld over de handeling van dopen? Antwoord: Wij zijn ____________ met Jezus in de doop en dan ______________ met Jezus zoals de Vader Hem heeft opgewekt uit de dood.

Toen Jezus werd begraven, was hij volledig omringd door de aarde (rots), of was er een beetje zand dat op hem werd bestrooid of werd gegoten (zie Matt�us 12:40; 27:60,66)? Wanneer men iemand besprenkelt of begiet, is hij dan volledig "begraven" ? Is hij eruit "opgestaan" ?

Lees Hebree�n 10:22

26*Wat gebeurt er met onze lichamen wanneer onze harten door besprenging gezuiverd zijn van besef van kwaad? Antwoord: Onze lichamen zijn ___________ met zuiver water.

Het enige nieuw testamentische gebruik waarnaar dit verwijst is de doop. Bij de doop, wordt het hart besprenkeld door het bloed van Jesus (dit moet geestelijk zijn, aangezien het fysiek niet kan zijn). Maar dit gebeurt wanneer het lichaam in water wordt gewassen. Merk op dat het lichaam wordt gewassen en , niet alleen het hoofd.

De juiste betekenis van woorden wordt bepaald door ze te gebruiken in hun context. De context van passages betreffende de waterdoop toont aan dat het veel water vereist, naar het water gaan, in het water afdalen, in het water worden gedoopt, het lichaam gewassen te hebben, begraven worden opstaan en terug uit het water komen. Welke betekenis past dan bij deze informatie : sprenkelen, gieten of onderdompelen?

(Merk op dat de verklaringen in het woordenboek door "gebruik in context" worden bepaald. De moderne Nederlandstalige woordenboeken bepalen "dopen" zoals het vandaag gebruikt wordt, niet zoals het werd toegepast in de Griekse tijden van het Nieuwe Testamenst. Maar als u in de Nederlandse woordenboeken de originele Griekse afleiding van het woord controleert, zult u vinden dat zij spreken over "onderdompelen," "onderdompeling," "duik," enz. )

3.Het doel van dopen

Wij hebben reeds geleerd dat een onbekeerde zondaar niet wordt gered door geloof alleen. In tegenstelling tot wat sommige beweren is ook gehoorzaamheid nodig om een waarachtig reddend geloof te hebben. Die gehoorzaamheid omvat het belijden van Christus.Wij hebben ook geleerd dat de doop een gebod is. Denk eens na over de juiste bedoeling van de doop; wij willen in het bijzonder graag weten of de doop al dan niet, net zoals belijdenis, een handeling van gehoorzaamheid is , die noodzakelijk is om te worden gered.

Een daad van gehoorzaamheid voor God moet om de juiste reden worden gedaan (Rom 6:17-18; 1 Cor 14:15; 11:26-29; 13:1-3; Psalm 51:6,10; Spreuken 4:23). God zoekt niet enkel uiterlijk juistheid, maar ook en juiste ingesteldheid waarom wij iets doen. Wanneer God een handeling beveelt, dan is het doel van dat gebod een deel van het geheel (dwz het heeft een bepaalde betekenis), en God waarschuwt de mens vaak om wat Hij heeft geopenbaard niet veranderen (zie hierboven).

Bedenk de juiste reden waarom God mensen heeft bevolen om gedoopt te worden in water.

Lees Markus 16:15,16

27,28* Wie wordt er gered volgens deze tekst? Antwoord: Hij die ________ en zich laat ________ zal gered worden.

29* Waar komt redding voor in deze tekst?: (a) voor de doop, of (b) als resultaat van de doop. Antwoord: ____.

Sommige mensen beweren dat de doop niet nodig is om gered te worden, maar deze tekst maakt van de doop een voorwaarde om gered te worden, net zoals geloof dat is.

Lees Handelingen 2:38

30* Wat zei Petrus dat een zondaar moest doen om vergeving te krijgen van zonden? Antwoord: Hij zei dat men zich moest bekeren en laten _______ tot vergeving van zonden.

Opnieuw toont deze tekst aan dat de doop noodzakelijk is om een verloren zondaar (net zoals de mensen waartegen Petrus spreekt) om vergeving van zonden te ontvangen.

Lees Handelingen 22:16

31* Welke zegen werd Saul (Paulus) beloofd als gevolg van de doop? Antwoord: Hij werd verteld zich te laten dopen en zijn zonden te laten ___________.

Merk weer op dat de reiniging van zonden niet vooraf gaat aan de doop, maar een resultaat ervan is.

Lees Romeinen 6:3,4

32,33* Waarin worden wij volgens deze tekst gedoopt? Antwoord: Zovelen als er van ons in __________ zijn gedoopt, zijn in Zijn _______ gedoopt.

De doop redt ons niet alleen, dwz niet zonder de dood van Jezus. Integendeel, nadat iemand heeft voldaan aan de andere voorwaarden die we hebben bestudeerd, is de doop de laatste voorwaarde die men moet voldoen om begraven te worden in Jezus' dood. Meer nog, redding is enkel te vinden in Jezus (2 tim 2:10), we kunnen dus niet gered worden buiten Jezus om. Maar we moeten worden gedoopt om in Christus te komen waar redding te vinden is.

En als laatste kunnen we opmerken dat de doop nodig is vooraleer iemand in "de nieuwheid van het leven" (vs4) kan wandelen. Dit is een andere term voor wedergeboren worden, dus de doop is een noodzakelijk woorwaarde om wedergeboren te worden. (vgl Joh 3:3,5)

Lees Galaten 3:26,27

34* Hoevelen hebben zich bekleed met Christus? Antwoord: zovelen als er _________ zijn in Christus, hebben zich bekleed met Hem.

Opnieuw, de doop brengt ons in Christus. Voor of zonder de doop zijn we zonder Christus en hebben we geen deel aan Gods redding die alleen door Jezus te krijgen is. Dit alles behoort in geloof te gebeuren (vs26), maar we zijn pas in Christus als ond geloof heeft geleidt tot de doop (vs27).

Lees 1 Petrus 3:21

35* Wat zegt dit vers ons dat ons redt? Antwoord: De redding van Noah (vs20) was een gelijkenis of beeld van datgene dat ons vandaag redt, nl de ________.

De doop wast niet het lichamelijk vuil weg, maar het redt ons door de opstanding van Jezus, van welke we reeds hebben gezien dat het noodzakelijk is samen met de dood van Jezus om ons te redden van zonde.

Dus volgens deze verzen staat de doop tussen de zondaar en de volgende zegeningen: redding, vergeving van zonden, wassen van zonden, in Christus komen, gelijk worden aan Jezus' dood en in de nieuwheid van het leven wandelen. Deze verzen tonen de juiste reden aan om te worden gedoopt.

Wat als een persoon al is gedoopt om een andere reden? Wat als iemand wordt gedoopt met de gedachten dat zijn zonden al waren vergeven, of wat als iemand werd gedoopt zonder het doel om gered te worden en vergeving van zonden te ontvangen? Hoe kan deze doop volgens de Schrift zijn en de juiste doelstelling hebben bereikt? Als het niet is gebeurd om de reden zoals we die hebben bestudeerd?

Lees Handelingen 19:1-5

36* Welke doop hadden deze mensen ontvangen? Antwoord: zij waren gedoopt in de doop van __________, daarom moesten ze opnieuw worden gedoopt in de naam van Jezus.

De doop waar het evangelie over spreekt plaatst ons in de dood van Jezus, in Zijn begrafenis en opstanding (Rom 6:3-4; Col 2:12; 1 Petr 3:21). Maar de doop van Johannes was ter voorbereiding op de komst van Jezus (vs4). Om gedoopt te worden volgens Johannes nadat Jezus was gestorven zou daardoor niet geldig zijn.

Merk op dat deze mensen reeds werden gedoopt, en ze waren ook reeds ondergedompelt in water. Als het uiterlijke gebod alleen genoeg zou zijn, dan zou hun doop goed zijn geweest. Maar zij moesten opnieuw worden gedoopt, omdat zij het niet hadden gedaan met het juiste doel volgens het evangelie. Hetzelfde geld voor iemand die vandaag de dag gedoopt is om de verkeerde redenen.

Wanneer mensen leren dat we gered worden door enkel te geloven zoadt de doop niet nodig is, dan leren zij een ander evangelie (Gal 1:8-9). Meer nog, zij die zulke leringen geloven worden misleid en moeten worden gedoopt worden volgens de Schrift willen zij vergeving van zonden ontvangen.

Persoonlijke vragen:

Heb jij ooit beleden dat Jezus de Christus is, de Zoon van God? ________

Ben je ooit gedoopt in water? _______

Was uw doop door sprenkelen, gieten of onderdompelen? _______________

Begreep je, toen je werd gedoopt, dat de doop noodzakelijk is om vergeving van zonden te ontvangen door het bloed van Jezus? Indien niet, ben je bereid om gedoopt te worden volgens de Schrift? __________

Dutch translation by Peter Vandebuerie.

(c) Copyright 2005, David E. Pratte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gebruik de "terug" knop om terug te keren naar de vorige pagina.

Ga terug naar de beginpagina voor andere artikelen in het Nederlands.

Klik hier voor bijbelstudies in het Engels.


Please bookmark our site in your favorites.

THE GOSPEL WAY | COURSES / COMMENTARIES, etc. | BIBLE | SALVATION | CHURCH | CHRISTIAN'S LIFE | GOD | MORALITY | MANKIND | INVITATIONS | FAMILY | CREATION | AUDIO | ARTICLES | TOPICS | RELIGIONS | PUBLICATIONS | VIDEO | GOVERNMENT | EMAIL ARTICLES

Subscribe to our free Bible study email lists. E-mail us at the Gospel Way Gospelway icon

We welcome links to us from other sites :
gospelway.com - The Gospel Way: Free Bible Study Materials & Guides

See our Frequently Asked Questions (FAQ) if you have questions about our site.

Scripture quotations are generally from the New King James Version (NKJV), copyright 1982, 1988 by Thomas Nelson, Inc. used by permission. All rights reserved.

Hit-meter: 51282903