Click for Gospel Way home page

Bekering van zonde deel 1

Zonde en de gevolgen en Gods genade


Zonde is in de wereld gekomen sinds de ongehoorzaamheid van Adam en Eva (Genesis 3). Sedert toen worden alle mensen zondaars genoemd die Gods Wil ongehoorzaam zijn. (Romeinen 3:23) Zonde is een universeel probleem en oplossing van het probleem van de zonde is het thema waar de bijbel over spreekt.

Het doel van deze studie is te onderzoeken wat de Bijbel leert over 'wat zonde is' en over God's plan om te voorzien in de vergeving van zonden door de dood van Jezus Christus.

Tijdens de studie zullen we enkele persoonlijke vragen stellen die ons helpen begrijpen of we zelf schuldig zijn aan zonde en als we vergeven zijn door het bloed van Jezus. Probeer ze daarom ook in alle eerlijkheid te beantwoorden.

(Opmerking: je kan op de nederlandstalige artikelen geen puntenbeoordeling krijgen. Maar als je deze lessen toch wil studeren en er een puntenbeoordeling op krijgen in het Engels, surf dan naar onze online bijbelstudies op https://biblestudylessons.com. De lessen kunnen daar bestudeerd en beoordeeld worden in het Engels. Bedankt.)


1 Zonde en de gevolgen


A De natuur van zonde (wat is zonde)

Wat is zonde en hoe wordt iemand een zondaar? Sommige kerken leren dat de mens de schuld van Adam erft door hun ouders. Ze beweren dat babies als zondaars worden geboren. Wat leert Jezus ons hierover in de bijbel?

Zonde wordt gedaan, niet ge�rfd.

Lees 1 Johannes 3:4

1* Wat is zonde? Antwoord: zonde is __________________.

2* Is zonde iets wat een persoon (a) doet (beoefend), of (b) be�rfd? Antwoord ______.

Lees Romeinen 6:16

3* Hoe wordt iemand een slaaf van de zonde? Antwoord: Men stelt zich in de ______ van de zonde.

Lees Johannes 8:34

4* Wie is een slaaf der zonde? Wie de zonde ______ is een slaaf van de zonde.

We kunnen zondigen in woorden, daden of gedachten, het is ons gedrag wat ons zondaars maakt.

Lees Ezechi�l 18:20

5* Wie draagt de schuld van een persoon zijn zonden? Antwoord: De goddeloosheid zal rusten op __________.

6* Van welke zonde zijn we schuldig? (a) degene die we doen, (b) van onze vader, (c) van Adam. Antwoord _______.

Bedenk dat Jezus een afstammeling is van Adam, geboren uit een vrouw (Lukas 3:38, Galaten 4:4), Hij leefde in een lichaam van vlees en bloed, en was gemaakt zoals wij (Hebre�en 2:14,17). Als de mens de zonde van Adam zou erven, dan zou Jezus schuldig zijn geweest aan zonde. Maar in Hem was geen zonde gevonden, omdat Hij niet zondigde! (1 Petrus 2:22, 2 Korinti�rs 5:21, 1 Johannes 3:5, Hebre�en 4:15). Jezus was in alle dingen gelijk ons, maar Hij erfde geen zonde, daarom dat de schuld van de zonde niet wordt ge�rfd.

Zonde is het doen, beoefenen van dingen die niet in overseenstemming zijn van Gods Wil. Schuld kan niet worden doorgegeven door de ouders. Niemand van het nageslacht van Adam draagt de schuld van zijn zonden. Adam zijn zonden zijn voor hem. Net zoals jij schuldig bent voor de zonden die jij doet.

(Zie ook Markus 7:20-23; Romeinen 3:9-18,23; 1 Timoteus 6:10; Jacobus 1:14-15, 2:10-11)

Elke persoon zal voor zijn eigen leven worden geoordeeld.

Het eeuwig leven van een persoon zal worden bepaald door zijn eigen gedrag. Het is voor ieder persoonlijk en ieder zal verantwoordelijk worden gehouden voor zijn eigen daden, niet voor wat hun voorouders deden.

Lees Romeinen 2:6-10

7* Wat moeten we doen om het eeuwig leven te be�rven (vs 7,10)? Antwoord: We moeten in het _________ volharden.

8* Wie zal worden gestraft (vs 8,9)? Antwoord: Een ieder die het ______ bewerkt wacht _______ en gramschap.

Op de dag van het oordeel zal een ieder vergolden worden naar zijn werken (daden) (vs6).

Lees 2 Korinti�rs 5:10

9* Hoeveel mensen zullen worden geoordeeld? Antwoord: Wij moeten _____ voor de rechterstoel van Christus komen.

10* Op welke basis zal een ieder worden geoordeeld? (a) Wat de ouders deden, (b) wat de persoon heeft gedaan, (c) wat Adam heeft gedaan? Antwoord: __.

(Zie ook Matteus 7:21,23; Romeinen 1:32; 14:12; Matteus 16:27; Openbaring 20:12-13;22:12)

Onthoudt dat zonde iets is wat een persoon doet, bewerkt of uitoefent. Een mens wordt een zondaar door wat hij doet, en we zullen ook zien dat wat hij doet ook bepaalt of hij Gods aanbod voor eeuwig leven aanvaard.

Geen enkele passage uit de bijbel leert dat kleine kinderen geboren zondaars zijn. Zonde wordt niet ge�rfd. God houdt kinderen niet verantwoordelijk voor hun gedrag totdat ze oud genoeg zijn om Zijn Wil te begrijpen en de verantwoordelijkheid aanvaarden om Hem te dienen. Dan worden ze zondaars als ze zich schuldig maken aan zonde.

Ben jij ongehoorzaam aan Gods Wil? Indien ja, dan is het belangrijk dat je leert en begrijpt wat Gods Wil is om vergeving van zonden te krijgen.

(Zie ook Psalm 106:37-38; Hebre�en 12:9; Matteus 18:3; 19:14

B De algemeenheid van zonden

Enkele voorbeelden van zonden.

Het evangelie bevat een omschrijving van specifieke zonden. Maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat enkel datgene zonde is wat in de bijbel staat geschreven.

Lees Galaten 5:19-21

11* Wat gebeurt er met mensen die naar de werken van het vlees handelen? Antwoord: Zij zullen het Koninkrijk Gods _______ be�rven.

Lees Openbaring 21:8

12* Wat zal er gebeuren met hen die deze dingen doen? Antwoord: hun deel is in de poel die brandt van ____en _____.

Lees 2 Timoteus 3:1-5

13* Welke zijn sommige van de zonden die Paulus hier weergeeft? Antwoord: (a) ego�sten, (b) geldgierigen, (c) kwaadsprekers, (d) ondankbaren, (e) al het voorgaande. Antwoord: __.

Lees Galaten 1:8-9

14* Over wie zal Gods vloek ook komen? Over hen die een ______ evangelie verkondigen dan overgeleverd is.

Lees Jacobus 4:17

15* Wie is er volgens dit vers schuldig aan zonde? Antwoord: Zij die weten ____ te doen en het niet doen.

Denk eens goed na, ben je ooit schuldig geweest aan één van deze zonden? Indien ja, welke? Zijn je deze zonden al vergeven? Weet je ook hoe?

(Zie ook Matteus 15:18-20; Romeinen 1:29-32)

Mensen die schuldig zijn aan zonde.

Bedenk eens hoeveel mensen schuldig zijn aan zonden.

Lees Romeinen 3:10-17

16* Hoeveel mensen zijn rechtvaardig en goed omdat ze leefden zonder te zondigen? Antwoord: ______.

Lees Romeinen 3:23

17* Hoeveel mensen doen zonde? Antwoord: ______ hebben gezondigd.

Lees 1 Johannes 1:8,10

18* Wat is het geval als we zeggen dat we geen zonde hebben? Antwoord: De ___________ dan is niet in ons.

Alle mensen zijn ongehoorzaam aan God en zijn schuldig aan zonde. Dit is een probleem voor iedereen.

En jij? Wat is uw toestand tegenover God?

C De gevolgen van zonde.

Nog voor de eerste zonde waarschuwde God Adam en Eva voor de gevolgen ervan (Genesis 2:16-17). Doorheen de tijd zijn mensen blijven zondigen.

Lees Jesaja 59:1-2

19* Wat is het gevolg van zonde? Antwoord: Het brengt scheiding tussen u en uw _____.

Lees Kolossenzen 3:6

20* Wat is het gevolg ongehoorzaamheid? Antwoord: De ______ van God komt over hen die ongehoorzaam zijn.

Jacobus 4:4 zegt daarbij dat wie een vriend van de wereld wil zijn een vijand van God wordt.

Lees Matteus 25:41,46

21* Waar zullen de onrechtvaardigen naartoe gaan? Antwoord: Naar het eeuwige ______ of de eeuwige ______.

De onrechtvaardigen zullen niet alleen voor eeuwig worden gestraft, maar zullen ook geen deel hebben aan het eeuwig leven.

Lees 2 Tessalonisenzen 1:8-9

22* Wat is de toekomst voor hen die het evangelie niet gehoorzamen? Antwoord: Zij zullen eeuwig _______ ver van het aangezicht van de Heer.

De rechtvaardigen zullen het eeuwig leven be�rven en voor altijd bij God in de hemel zijn (1 Petrus 1:3-4). De onrechtvaardigen zullen hier geen deel aan hebben.

We zondigen allemaal. Indien deze zonden niet worden vergeven zijn we voor eeuwig van God gescheiden in dit leven en in de eeuwigheid. Zijn toorn is dan op ons en Hij beschouwt ons als vijanden, zo dat we voor eeuwig gestraft worden in de poel des vuurs. (Openbaring 20:11-15)

Kennis van de gevolgen van zonde leidt tot vrees en schuldgevoel (Psalm 38:4-6). De schuldigen hebben reden om hun eeuwige toekomst te vrezen. God beschouwt zonde als iets vreselijks en zo moeten wij het ook zien.


2 De genade van God en het offer van Jezus Christus


Zonde is een algemeen probleem, maar God wil niet dat de mensen die Hij heeft geschapen voor eeuwig verloren gaan. Laten we nagaan wat God heeft voorzien voor de mens om met het probleem van de zonde om te gaan.

A Gods genade en liefde

Lees Efezi�rs 1:7

23 * Wat heeft de genade van God voor ons gebracht? Antwoord: In Jezus hebben we verlossing door Zijn bloed, de __________ van zonden.

24* Welke betekenis past bij 'verlossing' het beste? Antwoord: (a)eeuwig veroordeelt worden, (b) een prijs betalen om iets te verkrijgen, (c) verwaarlozen. Antwoord: __.

Zondaars zijn slaven van de zonde, veroordeeld om gestraft te worden door zijn schuld. Gods genade en liefde heeft Hem ertoe aangezet om ons te vergeven en om de prijs te betalen om ons van onze schuld en veroordeling te verlossen.

Lees Romeinen 5:1-2

25* Wat kan Gods genade voor ons doen? Antwoord (a) we worden gerechtvaardigd door geloof (b) we hebben vrede met God (c) we roemen in hoop (d) al het voorgaande. Antwoord: ___.

26* Welke betekenis past het best bij 'gerechtvaardigd'? Antwoord: (a) onze schuld ontkennen, (b) een persoon zoeken die onze schuld kwijtscheld, (c) iemands schuld vergeven zodat hij rechtvaardig wordt. Antwoord: ___.

Lees Titus 2:11-14

27* Voor wie is de genade Gods? Antwoord: De genade Gods is verschenen, heilbrengende voor ___ mensen.

Lees Hebre�en 2:9

28* Wat heeft Jezus voor ons gedaan? Antwoord: Door de genade Gods heeft Hij de _____ gesmaakt voor iedereen.

Lees 1 Petrus 1:3-4, Handelingen 20:32

29*30 Tot wat heeft Gods genade ons doen wedergeboren worden? Antwoord: Tot een levende hoop, een __________, onbevlekte en een onverwelkelijke erfenis, die in de _________ is weggelegd.

31* Welke definitie van 'genade' past het beste bij de bijbelse betekenis ervan? Antwoord: (a) een onverdiende gunst van God, (b) een natuurlijke goedheid van mensen, (c) het kunnen verbergen van schuld zodat niemand het weet, (d) al het voorgaande. Antwoord: ___.

We zondigen allemaal op een gegeven moment in ons leven tegen God en verdienen daarom om gestraft te worden. Als onze zonden niet worden vergeven zullen we de daarvoor verdiende straf ontvangen.

God wil niet dat dit gebeurd, daarom maakte Hij het mogelijk voor ons om vergeving, verlossing, rechtvaardiging en hoop op een eeuwig leven met Hem te krijgen. Gezien een zondaar dit niet verdient, spreekt men over genade. Daarom ook dat we God voor altijd dankbaar behoren te zijn voor zulk een hoop.

(Zie ook Handelingen 15:7-11; 20:24; Romeinen 4:4-7; 5:1-2; 2 Korinti�rs 9:8; Efezi�rs 1:5-11; 2:5-10; 1 Timoteus 1:13-16; 2 Timoteus 1:8-10; Titus 3:3-7)

B Het offer van de dood van Jezus

Genade heeft God ertoe bewogen om het mogelijk te maken om mensen vergeving te schenken ondanks onze zonden. Dit offer kon alleen maar waardig zijn voor God als Zijn Eigen Zoon naar aarde kwam als een mens.

Lees Lukas 19:10; Matteus 20:28

32*33* Om welke reden kwam Jezus naar de aarde? Antwoord: Hij kwam om het __________ te zoeken en om Zijn leven te geven als ________ voor velen.

Lees Matteus 26:28

34* Waarom moest Jezus sterven? Antwoord: Zijn bloed werd vergoten voor velen tot __________ van zonden.

Lees Romeinen 5:6-9

35* Hoe heeft God Zijn liefde voor ons getoond? Antwoord: Toen wij nog zondaren waren is _____voor ons gestorven.

Als gevolg daarvan kunnen wij gerechtvaardigd worden door Zijn bloed (dood) and gered worden van Gods toorn.

Lees 1 Petrus 2:24; Hebre�en 2:9

36*37* Wat is de relatie tussen onze zonden en Jezus' dood? Antwoord: Hij heeft onze ________ in zijn lichaam op het hout gebracht. Dat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou _______.

Door Zijn striemen (lijden) zijn wij genezen. Dit betekent dat Jezus is getraft zodat wij niet moesten worden gestraft. Hij heeft geleden zodat wij konden worden vergeven.

Zoals staat geschreven in Efezi�rs 1:7 is Jezus' bloed het middel waardoor een zondaar vergeving kan krijgen. Zijn bloed was de prijs die moest worden betaald opdat wij vergeven konden worden en rechtvaardig genoemd konden worden. (1 Petrus 1:18-19)

Lees Handelingen 4:12; Johannes 14:6

38* Hoe belangrijk is Jezus' dood voor ons? Antwoord: De behoudenis is in niemand anders. Niemand komt tot de _______ dan door Hem.

Doorheen de bijbel wordt de straf van de zonde de dood genoemd. (Ezechi�l 18:20; Romeinen 6:23) Uiteindelijk leidt de dood tot een eeuwige scheiding tussen mens en God. Dit in tegenstelling tot het eeuwige leven. (Matteus 7:13-14)

(Als Jezus niet was gestorven in onze plaats, elke zondaar zou de prijs zelf moeten betalen)

Gezien Jezus zonder zonde leefde, verdiende Hij het niet om te sterven voor Zijn zonde. Toch liet God het toe dat Hij werd mishandeld, hoewel Hij onschuldig was, zodat wij die wel schuldig zijn aan zonde niet zouden moeten worden gestraft. Zijn dood was het offer dat voor God welgevallig is. Het is daarom ook belangrijk dat we weten hoe we deel kunnen krijgen aan de vergeving door Jezus' dood zodat we niet voor eeuwig worden gestraft. Er is geen andere manier om vergeving te krijgen dan door Jezus, geen andere manier om bij God gerechtvaardigd te worden, geen andere manier om het eeuwig leven te be�rven.

Enkele vragen:

Voel jij je schuldig en bevreesd voor je zonden? ________

Welke van de volgende woorden zijn op u van toepassing in uw relatie met God: zondaar, christen, gered, verloren, schuldig, vergeven, aangenaam voor God, niet aangenaam voor God? __________

Als je vandaag zou sterven, waar ben je dan in de eeuwigheid? ____________

Heb je vergeving ontvangen door Jezus' bloed? Hoe weet je dat? _______________________________

Dutch translation by Peter Vandebuerie.

(c) Copyright 2005, David E. Pratte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gebruik de "terug" knop om terug te keren naar de vorige pagina.

Ga terug naar de beginpagina voor andere artikelen in het Nederlands.

Klik hier voor bijbelstudies in het Engels.


Please bookmark our site in your favorites.

THE GOSPEL WAY | COURSES / COMMENTARIES, etc. | BIBLE | SALVATION | CHURCH | CHRISTIAN'S LIFE | GOD | MORALITY | MANKIND | INVITATIONS | FAMILY | CREATION | AUDIO | ARTICLES | TOPICS | RELIGIONS | PUBLICATIONS | VIDEO | GOVERNMENT | EMAIL ARTICLES

Subscribe to our free Bible study email lists. E-mail us at the Gospel Way Gospelway icon

We welcome links to us from other sites :
gospelway.com - The Gospel Way: Free Bible Study Materials & Guides

See our Frequently Asked Questions (FAQ) if you have questions about our site.

Scripture quotations are generally from the New King James Version (NKJV), copyright 1982, 1988 by Thomas Nelson, Inc. used by permission. All rights reserved.

Hit-meter: 51283091