Click for Gospel Way home page

Wat is het nut van de doop?

Is het een noodzakelijke voorwaarde om vergeving te krijgen of slechts een uiterlijke teken dat je gered bent?


Is de doop een noodzakelijke voorwaarde voor een persoon om gered te worden van zonde, if is het slechts een teken dat iemand al gered is? Waarom moet iemand worden gedoopt? Worden we gered door het geloof alleen zonder gehoorzaamheid? Komt vergeving van zonden voor de doop of als een gevolg van de doop? Wat leert het evangelie van Jezus?

Introductie.

In Matt. 28: 18-20 zien we dat het leren van het Woord en het gedoopt worden centraal staan in de boodschap van Jezus aan alle mensen die Zijn discipel willen worden. 

Het is duidelijk dat de doop belangrijk is:

(1) Het is gebaseerd op Jezus gezag. Hij beval het. Alles wat hij beveelt is belangrijk. Meer nog, het moet worden geleerd en gedaan zoals Jezus het wil. De mens heeft het recht niet om te veranderen wat Jezus heeft ingesteld.

(2) Het is een fundamenteel onderdeel van een dicipel worden.

(3) Jezus wil dat iedereen in de wereld erover wordt geleerd.

Het is dus duidelijk dat iedereen behoort te verstaan wat Jezus leert over de doop en om zeker te zijn om het te doen zoals Hij het wil. Toch is de doop uiterst controversieel en veel mensen verstaan het verkeerd.

Het doel van deze les is om na te gaan wat het doel is van de doop.

Waarom zou iemand moeten worden gedoopt in water? Wat moet het doel zijn dat hij wil bereiken door zijn doop? Is de doop een noodzakelijke voorwaarde voor iemand om gered te worden en om vergeving van zonden te krijgen? Of moet iemand gewoon worden gedoopt als een teken dat hij al gered is en om bij een denominatie te behoren?


1. Verschillende gedachten over de doop en het belang van het onderwerp.


A. Godsdienstige mensen komen niet overeen over het doel van de doop.

Er worden in het algemeen 2 gedachten naar voor gebracht.

Sommigen geloven dat iemand moet worden gedoopt 'omwille van' de vergeving van zonden - omdat hij al vergeving van zonden heeft ontvangen.

Bedenk een persoon die een verloren zondaar is, die nog geen vergeving van zonden heeft ontvangen door Jezus' bloed en die nog nooit een christen is geworden. Sommige kerken zeggen dat zo iemand moet geloven in Jezus en moet bekeren van zijn zonden, dan en op dat moment vergeeft Jezus zijn zonden (sommigen zeggen dat hij Jezus ook nog eerst moet belijden).

In deze gedachte is de doop niet noodzakelijk om vergeving van zonden te ontvangen. Sommigen leren zelfs duidelijk dat iemand moet worden gedoopt nadat hij is vergeven. Het doel van de doop, zo zeggen ze, is om een teken te geven om anderen te laten zien dat hij is gered, of om eventueel bij een denominatie te gaan.

"De doop is niet noodzakelijk om gered te worden ... maar het is wel noodzakelijk omdat we moeten gehoorzamen, gezien Christus het heeft bevolen. Het is ook essentieel om lid te worden van de gemeente die zijn lichaam is" - Standard manual for baptist churches, Hiscox (p 20,21), via Handbook of religious quotations, p 10.

"Is de doop noodzakelijk om gered te worden? Mijn antwoord is een duidelijk, welomlijnde nee! Nee, de doop red niet, help ook niet in de redding, en ik ga nog verder door te zeggen dat het helemaal niets te doen heeft met het redden van de ziel" Good news, 3/2/72 (baptisten lectuur) via Handbook of religious quotations, p 6.

De zevende dag adventisten vragen in hun "Doop beloften" van een persoon om voor de doop deze vraag te beantwoorden: "... heb jij Jezus aangenomen als je persoonlijke Redder, en geloof je dat God, omwille van Christus, je zonden heeft vergeven en je een nieuw hart heeft gegeven?" - via Handbook of religious quotations, p 12

Dit is de reden waarom, wanneer iemand laat weten dat hij graag wil worden gedoopt, veel kerken hem/haar inplannen voor een doopdienst ergens in de toekomst. Ze geloven dat deze persoon is gered, ook al is hij niet gedoopt, daarom moeten zij zich ook niet haasten.

Dit is de standaard leer in vrijwel alle protestantse kerken (hoewel velen er geen breekpunt van maken).

Anderen geloven dat iemand moet worden gedoopt om vergeving van zonden te ontvangen.

Deze mensen leren dat iemand echt moet geloven in Jezus, zich bekeren, en Christus belijden, en ze geloven dat Jezus' bloed hun zonden vergeeft. Maar ze geloven dat de zonden niet zijn vergeven todat die persoon wordt gedoopt.

Dit betekent dan dat het doel van de doop is om gered te worden. Een Schriftelijke doop is, dat het moet worden gedaan om gereinigd of bevrijdt te worden van zonden door het bloed van Jezus. Daarom staat een persoon gereinigd voor God nadat hij is gedoopt, niet ervoor.

B Waarom is de kwestie eigenlijk van belang?

Zolang iemand wordt gedoopt, wat doet het er dan toe wat het doel is?

Handelingen in dienst van God moeten worden gedaan om de juiste redenen.

Romeinen 6:17-18 - Om vrijgemaakt te worden van zonden, moeten we God gehoorzamen vanuit het hart. God dienen is niet aanvaardbaar als we het doen omwillen van verkeerde redenen. In oprechte dienst aan God is het niet genoeg om alleen in de uiterlijke handelingen te gaan. We moeten begrijpen en oprecht menen wat we doen. Dit principe kan worden ge�llustreerd door andere werken van het dienen van God.

1 Korinti�rs 14:15 - Zang en gebed moeten we doen met ons geest en ons verstand. Het uiterlijke alleen is niet genoeg.

1 Korinti�rs 11:26-29 - In de tafel des Heren moeten we de geestelijke bedoeling ervan begrijpen. Als we het lichaam van de Heer niet onderscheiden, dan eten en drinken we tot ons eigen oordeel.

God vraagt de juiste uiterlijke handelingen, maar hij eist ook de juiste motivaties en doelen.

Wanneer God een handeling beveelt, dan is het doel van de handeling een deel ervan.

Galaten 1:8 - We behoren God te dienen volgens wat Hij heeft geopenbaard, zonder er het patroon van te veranderen. Wanneer God de reden of het doel van een handeling openbaart, en wij doen het voor een andere bedoeling, dan veranderen wij Gods plan.

2 Johannes 9 - Iemand die niet in de leer van Jezus blijft heeft God niet. Wat leert Jezus over het doel van de doop? Wat Hij ook leerde, daar moeten wij in blijven. Als we een andere bedoeling eraan geven, dan blijven we niet in Zijn leer.

Handelingen 19:1-5 - In dit voorbeeld waren sommigen gedoopt, en ze waren zelfs ondergeompeld in water. Als het uiterlijke teken het enige is wat telt, dan zou hun doop in orde zijn. Maar ze moesten opnieuw worden gedoopt om het goed te doen, dus was er duidelijk iets mis met hun verstaan van het doel. Hetzelfde geld voor iemand vandaag de dag wiens doop niet volgens het evangelie is.

Wanneer we over de noodzaak van de doop leren, verwijten de mensen ons soms dat we de nadruk leggen op de uiterlijke handelingen. Het tegendeel is waar. De reden waarom we de doop benadrukken is omdat de innerlijke intentie en bedoeling van belang is. Wanneer mensen zeggen dat de doop niet noodzakelik is en we de reden ervan niet serieus nemen waarom iemand gedoopt wordt, dan zijn het die mensen die leren dat de bedoeling er niet toe doet.

(Matteus 15:9,13; Kolossenzen 3:17; Jeremia 10:23; Spreuken 14:12; 3:5-6; Openbaringen 22:18-19


2. Bijbelverzen over het doel van de doop


We zullen zes belangrijke passages bekijken (hoewel er nog anderen zijn die het zelfde leren)

Markus 16:15-16 - Hij die gelooft en zich laat dopen zal behouden worden

In welke verhouding staat de doop hier met de redding?

Komt de redding voor de doop of als een resultaat ervan? We kunnen niet "meer" gered worden voor de doop als "voordat" we geloven.

Het is zoals 1 + 1 = 2. Als je eenderwelke 1 wegneemt dan krijg je niet langer meer 2. Gelijkerwijs is het als je ofwel de doop ofwel het geloof wegneemt dat je geen redding meer hebt.

Sommigen zullen antwoorden "Het zegt dat je zal veroordeeld worden als je niet gelooft, maar hij zegt niet dat je veroordeeld wordt als je niet bent gedoopt."

De bijbel zegt niet altijd woord voor woord wat we moeten doen om verloren te gaan. De Bijbel zegt ons wat we moeten doen om gered te worden en er wordt verwacht van ons om dit te doen, als we het niet doen dan gaan we verloren.

Hier wordt gezegd dat we 2 dingen moeten doen om gered te worden. Om verloren te gaan, moet je slechts één ervan weglaten. Als je geen geloof hebt, zal je waarschijnlijk ook niet worden gedoopt, en ook al zou je het dan doen, dan zou het geen zin hebben. Om verloren te gaan is gemakkelijk - gewoon niet geloven. Om gered te worden is moeilijker - je moet geloven en gedoopt worden.

Verder zal de persoon die een echt geloof heeft, geloven dat de doop nodig is. Jezus zei om het evangelie te geloven (vs 15-16)? Wat zegt het evangelie? "Hij die gelooft en zich laat dopen zal behouden worden." Wat als ik dat niet geloof? Dan geloof ik het evangelie niet! Wat zegt deze tekst over hen die het evangelie niet geloven?

Merk het verschil op tussen wat mensen zeggen en wat de bijbel zegt:

Mensen zeggen: Hij die gelooft is behouden en mag worden gedoopt.

Het evangelie zegt: Hij die gelooft en zich laat dopen zal behouden worden.

Beide geloof en doop zijn noodzakelijk om gered te worden. Herinner u dat het volgen van leringen van mensen die verschillen van het evangelie leidt tot veroordeling (Galaten 1:8; Matteus 15:9; enz)

Handelingen 2:38 - Bekeer u en laat u dopen tot vergeving van zonden

In welke verhouding staat de doop hier met de redding?

Zijn de zonden vergeven voor de doop of als het gevolg ervan? Merk op dat de bedoeling van de doop duidelijk wordt weergegeven "tot de vergeving van zonden".

Wat betekent "tot vergeving van zonden"?

Sommige zeggen dat "tot" betekent "omwille van", zoals 'hij kreeg een bekeuring omwille van zijn hardrijden" - Hij kreeg de bekeuring omdat hij hard had gereden, niet omdat hij zou gaan hardrijden. 'Tot kan deze betekenis hebben, maar in handelingen 2:38 kan het dit niet betekenen.

Denk eens na tegen wie Petrus aan het spreken was.

Als "tot" betekent "ze hadden al vergeving ontvangen", dan moet Petrus tegen mensen spreken die gered waren. Is dat zo? Hij had hen juist veroordeelt omdat ze Jezus hadden gedood (vs 36), en ze waren diep in hun hart getroffen en vroegen wat ze moesten doen (vs 37). Ze hadden nog geen vergeving ontvangen, maar stonden er juist op om dit te krijgen.

Petrus zei hun dat ze zich moesten "bekeren". Als ze al vergeven waren, waarom moesten ze zich nog bekeren? Het bevel om zich te bekeren bewijst dat deze mensen nog niet waren gered, maar dat ze nog steeds zondaars waren die vergeven moesten worden.

Na vs 38 zegt Petrus hen "laat u behouden uit dit boze geslacht" (vs 40). Als ze al gered waren, waarom zeggen dat ze zich moesten laten behouden?

Het is duidelijk dat deze mensen niet waren gered en dat ze werden gezegd wat ze moesten doen omdat ze reeds vergeven waren. Ze waren verloren zondaars die werden verteld wat ze moesten doen om vergeven te worden. Daarom "tot vergeving van zonden" betekent "om vergeving van zonden te krijgen".

Overdenk deze woorden volgens Matteus 26:28

Handelingen 2:38 zegt "Bekeer u en laat u dopen tot vergeving van zonden"

Matteus 26:28 zegt dta Jezus bloed zou worden vergoten "tot vergeving van zonden".

Heeft Jezus zijn bloed vergoten omdat de mensen reeds vergeving van zonden hebben gekregen? Helemaal niet. Hij deed het zodat mensen die nog niet waren vergeven, konden worden vergeven.

Gelijkerwijs wordt men niet gedoopt omdat men al vergeving van zonden heeft ontvangen, maar opdat de mensen die het nog niet zijn het kunnen ontvangen.

Veronderstel dat iemand is gedoopt zonder te weten dat dit het doel is waarvoor hij wordt gedoopt. Veronderstel dat hij was gered voor de doop. Is hij dan gedoopt om vergeving van zonden te ontvangen? Hoe kan hij, als hij geloofde dat hij het al had ontvangen? Hoe zou dan zijn doop volgens de wil van God zijn gebeurd?

1 Petrus 3:21 - De doop redt u

Noah laat zien hoe wij worden gered. Vs 20 zegt dat hij en zijn familie werden gered "door het water heen". Het water van de vloed vernietigde de bozen, maar het redde ook Noah, omdat de boot erop dreef, en zo Noah redde van de dood.

Dit geeft weer dat de doop het is dat ons redt. Dit betekent niet dat we fysiek het vuil van onze lichamen wassen. De kracht is niet in het water, maar in de dood en opstanding van Christus. We komen in contact met het bloed door de doop.

Galaten 3:27 - We worden gedoopt in Christus

Hoeveel mensen zijn in Christus? Net zoveel als er in Hem zijn gedoopt. Wat als iemand niet is gedoopt in Christus? Dan is die persoon niet in Hem.

Waarom is het belangrijk om in Christus te zijn?

* Efezi�rs 1:7 - vergeving van zonden is in Christus.
* 2 Timoteus 2:10 - Het heil is in Hem.
* 1 Johannes 5:11-12 - Het eeuwige leven is in de Zoon.
* Efezi�rs 1:3 - Alle geestelijke zegeningen zijn in Christus.

(vgl Romeinen 8:1; 2 Korinti�rs 5:17; Filipenzen 4:7)

Als iemand buiten Christus is, dan heeft hij geen vergeving, geen redding, geen eeuwig leven of geestelijke zegeningen. Maar hoe komt iemand in Christus? Hij moet worden gedoopt in Christus. Wat is dan de toestand van iemand die niet is gedoopt of die niet gelooft dat de bedoeling van de doop is om gered te worden?

Horen, geloven, bekering en belijden zijn noodzakelijke stappen richting Christus, maar de doop is de stap die iemand in Christus plaatst. Voor de doop is men nog steeds buiten Christus, nog steeds zonder vergeving en alle andere zegeningen die in Christus zijn. Als hij deze zegeningen wil dan moet hij worden gedoopt met de bedoeling om in Christus te komen.

Romeinen 6:3 - We worden gedoopt in Jezus' dood.

Dit vers zegt ook (zoals Galaten 3:27) dat we worden gedoopt in Jezus. Maar we worden ook in Jezus' dood gedoopt. Waarom is de dood van Jezus belangrijk voor ons? Het was in Zijn dood dat hij Zijn bloed voor ons vergoot dat ons redt van de zonde! Hoe komen we ermee in contact? We worden er in gedoopt!

De mensen die de noodzaak van de doop leren worden er vaak van beschuldigd van het niet geloven in de redding door Jezus' bloed. De waarheid is het tegenovergestelde. We leren dat de doop noodzakelijk is omdat bij de doop de zondaar in contact komt met Jezus' bloed! Zij die je zeggen dat je gered bent voor de doop zeggen (onbedoeld) dat je gered kan worden zonder het bloed, omdat ze leren dat de zondaar gered is nog voor hij in contact komt met het bloed!

In de doop verkrijgen van de voordelen van Jezus' dood! Wat is dan de toestand van hen die zeggen dat je gered bent voor de doop of dat de doop niet nodig is om vergeving te krijgen?

Handelingen 22:16 - Laat u dopen en uw zonden afwassen

Waar is het afwassen van de zonden in deze tekst; voor de doop of als een gevolg van de doop?

De zondaar in dit verhaal (Saul) had al alles gedaan voor zijn doop wat de meeste kerken leren dat men moet doen om gered te worden.

Hij had Jezus gezien onderweg, geloofde duidelijk in Hem en was bereid om Hem te gehoorzamen (22:5-10; 9:3-6). Hij had zelfs gebeden (9:9-11). Als iemand kon gered worden voor de doop, dan zou het Saul wel zijn. Maar was hij gered?

Jezus had gezegd dat Saul naar de stad moest gaan en daar zou men hem zeggen wat hij moest doen (9:6). Ananias kwam en vertelde hem om zich te laten dopen en zijn zonden te laten afwassen.

Als zonden worden vergeven voor de doop, dan zou Saul geen zonden meer hebben om af te wassen. Maar hij had nog steeds zonden tot hij werd gedoopt. Dus iemand kan vandaag de dag in Jezus geloven en zich bekeren, hij is schuldig voor al zijn zonden totdat hij wordt gedoopt.

Dat is waarom in de voorbeelden van bekering in de bijbel, de mensen de doop nooit uitstelden.

Altijd als de zondaar het evangelie geloofde en zich bekeerde, werd hij onmiddelijk gedoopt.

Handelingen 2:41 - Die dag werden 3000 mensen gedoopt.

Handelingen 8:36 - Wat is ertegen dat ik wordt gedoopt?

Handelingen 9:18 - Terstond stond hij op en werd gedoopt.

Handelingen 16:33 - in hetzelfde uur van de nacht werden terstond hij en zijn familie gedoopt.

Handelingen 22:16 - Wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen.

Wanneer hedendaagse denominaties de doop van overtuigde gelovigen uitstellen, dan volgen ze het plan van de bijbel niet die wijst op de dringendheid van de doop. Ze geloven dat de persoon al is gered, waarom moeten ze zich haasten?

Wanneer we begrijpen dat de persoon nog steeds in zonde leeft, dan begrijpen we ook waarom de mensen in de bijbel de doop niet uitstelden.

Conclusie

Deze teksten laten zien dat het doel van de doop als volgt is:

Markus 16:16 - De doop is vereist om te worden gered.
Handelingen 2:38 - De doop is tot (om te ontvangen) vergeving van zonden.
1 Petrus 3:21 - De doop redt ons.
Galaten 3:27 - We worden gedoopt in Christus.
Romeinen 6:3 - We worden gedoopt in Jezus' dood.
Handelingen 22:16 - Laat u dopen en uw zonden afwassen.

Dit zijn verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. Het leren dat iemand voor de doop reeds is gered is een menselijk evangelie dat verschilt van wat de Heer heeft bevolen. Zijn die zijn gedoopt volgens zo een leer hebben geen bijbelse doop ontvangen.

Hoe zit het met uw doop? Was het volgens de bedoeling van de bijbel?

Dutch translation by Peter Vandebuerie.

(c) Copyright 2005, David E. Pratte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gebruik de "terug" knop om terug te keren naar de vorige pagina.

Ga terug naar de beginpagina voor andere artikelen in het Nederlands.

Klik hier voor bijbelstudies in het Engels.


Please bookmark our site in your favorites.

THE GOSPEL WAY | COURSES / COMMENTARIES, etc. | BIBLE | SALVATION | CHURCH | CHRISTIAN'S LIFE | GOD | MORALITY | MANKIND | INVITATIONS | FAMILY | CREATION | AUDIO | ARTICLES | TOPICS | RELIGIONS | PUBLICATIONS | VIDEO | GOVERNMENT | EMAIL ARTICLES

Subscribe to our free Bible study email lists. E-mail us at the Gospel Way Gospelway icon

We welcome links to us from other sites :
gospelway.com - The Gospel Way: Free Bible Study Materials & Guides

See our Frequently Asked Questions (FAQ) if you have questions about our site.

Scripture quotations are generally from the New King James Version (NKJV), copyright 1982, 1988 by Thomas Nelson, Inc. used by permission. All rights reserved.

Hit-meter: 51282682